"Tulos syntyy keskittymällä olennaiseen"

Turvallisuuspalvelut ja –ratkaisut pirstaloituvat helposti erillisiksi, toisistaan jopa tietämättömiksi prosesseiksi. Tästä syntyy rahaa kuluttava tehottumuus ja tavoiteltavat hyödyt jäävät saamatta. Turvallisuuden manageroinnissa on kysymys käytännöllisestä asiantuntijuudesta, jossa lähtökohtana on asiakasyhteisön tavoitteiden turvaaminen. Tätä varten rakennetaan turvaverkko, jonka kaikki osat toimivat kitkatta yhdessä.

Mittarit

Manageroinnissa mittareina toimivat sekä laadulliset että määrälliset mittarit.  Turvallisuuden tulos on laskettavissa ja mitattavissa sekä numeerisesti että laadullisesti. Kvantitatiivisesti mittaamme ja vertaamme vahinkotilanteita, estettyjä onnettomuuksia ja vahinkoja ja rikoksia ja näiden aiheuttamaa vahinkoa. Kvalitatiivisesti mittaamme turvallisuustietoisuutta,

Hyödyt

Turvallisuuden Manageerauksen tarkoituksena on tuottaa parempaa rikosten ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä sekä vahingon sattuessa nopeampaa tilanteen normalisointia.

Kustannussäästöt syntyvät yhdistämällä vuorokauden ympäri toimiva reagointi asiakkaan henkilöstön hätätilanneosaamiseen ja ottamalla käyttöön arvioitujen riskitekijöiden mukaiset tekniset ja ihmisten osaamiseen perustuvat ratkaisut.

Toteutuksia

Tyypillinen managerointipalvelu sisältää seuraavat osa-alueet:
–    Riskienarviointipalvelu, jossa hyödynnetään päivittäin saatavia havaintoja (esim. vartioinnin ja kiinteistöhuollon raportit) ja suoritetaan korjaavat toimenpiteet

–    Suunnittelupalvelussa kootaan turvallisuusteknologiasta ja turvapalveluista toisiinsa tukeutuva prosessi, jota täydennetään asiakkaan henkilöstön turvallisuustietoisuuden ja osaamisen ylläpitämisellä ja kehittämisellä

–    Toteutuksessa ei tyydytä raportoimaan vaan viedään asiat suunnitelman mukaisesti käytäntöön ja kerätään jatkuvasti tietoa toimenpiteiden vaikutuksesta.  Oikeanlainen mitoittaminen on managerin ammattitaidon keskeisin mittari!

–    Uudistamisessa lähtökohtana on ennakoida ja varautua tulevaisuuteen. Sääilmiöt, potentiaaliset maine- ja ympäristöriskit sekä työturvallisuusasiat ovat manageroinnin keskiössä.

Manageerauksen piiriin kuuluvat tällöin:
–    Turvallisuusjärjestelmän rakentaminen ja sähköinen turvallisuuden ohjausjärjestelmä
–    Vartiointipalveluiden ohjaaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti
–    Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laatiminen sekä käytäntöön vieminen henkilöstön informoinnin ja perehdytyskoulutusten kautta
–    Teknisten järjestelmien toimintavarmuuden ylläpito  (Paloilmoittimet, kulunvalvonta ja rikosilmoitinlaitteet, kamera- ja kuvavalvontajärjestelmät, paikannus – ja lämpötilatietojärjestelmät)
–    Henkilöstön lakisääteisten turvallisuuskoulutusten toteuttaminen ja rekisterien ylläpito
–    Henkilöstön hätäensiapu-, alkusammutus- ja arjen tietoturvallisuuskoulutukset
–    Rikos- ja onnettomuustilanteissa konsultointi ja tapausten tutkinta

 

Vaikuttaminen ihmisten osaamiseen, tietoisuuteen ja asenteisiin

 • Hätätilanteissa toimiminen:
  • Hätäensiapu, onnettomuusitilanteissa toimiminen,
  • Alkusammutus, tulipalotilanteessa toimiminen,
  • Uhkatilanteiden hallinta, omaisuuden suojaaminen
 • Käytännön tietoturvakurssi
 • Matkustusturvallisuuden intensiivikurssit
 • Yrityksen turvallisuusosaamispäivä: Evakuointiharjoitus, toimintarastit ja neuvonta
 • Työturvallisuuskortti-koulutus
 • Avainhenkilöiden suojaaminen ja uhkatilanteiden hallinta
 • Turvallisuusalan ammattilaiskurssit

Prosessikohtainen neuvonanto ja suunnitelmien laatiminen

 • Yrityksen kokonaisturvallisuusstrategia
 • Turvallisuuden painopisteet ja tukiprosessit
 • Kiinteistöiden ja toimitilojen sekä omaisuuden suojaaminen ja ilkivallan torjunta.
 • Turvallisuustekniikan käytön suunnitelma
 • Palo- ja pelastustoimenjärjestelyt ja pelastussuunnittelu
 • Tuotantoketjun turvallisuuden varmistaminen ja valmius- ja jatkuvuussuunnittelu
 • Kuljetusketjun turvallisuuden varmistaminen ja valmius- ja jatkuvuussuunnittelu
 • Henkilöstön turvallisuuden varmistaminen ja jatkuvuus- ja valmiussuunnittelu
 • Hankintatoimen turvallisuuden varmistaminen ja jatkuvuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuuspalvelut ja tekniset ratkaisut

 • Kaikki vartiointi- ja suojaustavat
 • Turvallisuuskoordinaattoripalvelut
 • Henkilösuojaus ja yksintyöskentelyn turvaaminen
 • Turvallisuusvaikutteiset tutkinnat ja selvitykset (henkilöt, yritykset, toiminnot)
 • Rikosten paljastamistehtävät ja muu yksityisetsivätoiminta
 • Teknisten järjestelmien toimitus, asennus ja huolto.
 • Paikannuspalvelut ja muut turvatekniikkapalvelut, asennus ja huolto